Stanovy SPOLUČJL

Stanovy občanského sdružení

 »Společnost učitelů českého jazyka a literatury«

***

1.              Základní ustanovení

 1.1           Název sdružení:         Společnost učitelů českého jazyka a literatury

 1.2           Sídlo sdružení:           Gymnázium Olomouc Hejčín, Tomkova 45, Olomouc, 779 00

 1.3           Cíle činnosti sdružení:

          1. hledat a vytvářet shodu v tom, co, jak a proč učit v hodinách českého jazyka,

            2. poskytovat odborné podněty a inspiraci institucím ve vzdělávání, školám, učitelům,

            3. pečovat o návaznost ve vyučování ČJL na všech stupních vzdělávání,

            4. podporovat setkávání a profesní vzdělávání učitelů českého jazyka.

 

1.4           Sdružení vyvíjí svou činnost v souladu s uvedenými cíli především pro členy sdružení.

1.5           Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří všichni členové sdružení.

1.6           Výkonným orgánem sdružení je výkonná rada.

1.7           Statutárním orgánem sdružení je předseda sdružení.

1.8           Sdružení nezřizuje organizační jednotky.

 

2.              Valná hromada

2.1           Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává předseda sdružení. Nemá-li sdružení předsedu, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen výkonné rady. Nemá-li výkonná rada žádného člena, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen sdružení. Subjekt oprávněný ke svolání valné hromady je povinen valnou hromadu svolat, požádá-li jej o to alespoň 10% členů sdružení; musí tak učinit do 14 dní od doručení žádosti, a to na termín ve lhůtě do 1 měsíce od doručení žádosti, nestanoví-li žadatel lhůtu delší. Pokud oprávněný subjekt tuto povinnost nesplní, je valnou hromadu oprávněn svolat kterýkoliv z žadatelů.

 

2.2           Zasedání valné hromady není veřejné.

2.3           Zasedání valné hromady se člen sdružení účastní osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

2.4           Rozhodnutí valné hromady jsou přijímána veřejným hlasováním, nerozhodne-li valná hromada pro konkrétní hlasování jinak. Každý člen sdružení má jeden hlas.

2.5           Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno alespoň 30 % všech členů sdružení. Není-li valná hromada usnášeníschopná, do 1 měsíce od jejího konání musí být svolána náhradní valná hromada, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

2.6           K přijetí rozhodnutí valné hromady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

2.7           O zasedání valné hromady pořizuje předseda sdružení nebo valnou hromadou určený zapisovatel písemný zápis.

2.8           Rozhodnutí valné hromady může být přijato rovněž písemně mimo její zasedání tak, že všichni členové sdružení připojí svůj podpis na listinu s textem rozhodnutí.

2.9           Valná hromada:

–           schvaluje stanovy sdružení a jejich změny

–           rozhoduje o zániku sdružení

–           volí a odvolává předsedu sdružení

–           volí a odvolává členy výkonné rady

–           kontroluje hospodaření sdružení

–           rozhoduje o vyloučení členů sdružení

–           rozhoduje o stanovení a výši členských příspěvků

–           rozhoduje o dalších záležitostech, které si k rozhodování vyhradí

 

3.              Výkonná rada

3.1           Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení. Výkonná rada řídí sdružení mezi zasedáními valné hromady.

3.2           Výkonná rada má 5 členů. Tvoří ji předseda sdružení z titulu své funkce a další 4 členové volení valnou hromadou. Členem výkonné rady může být pouze člen sdružení.

3.3           Funkční období člena výkonné rady činí 2 roky.

3.4           Výkonná rada se schází podle potřeby. Její zasedání řídí předseda sdružení. Předseda sdružení svolá zasedání na žádost kteréhokoliv jejího člena.

3.5           Rozhodnutí výkonné rady může být přijato i mimo její zasedání tak, že její členové vyjádří svůj souhlas s rozhodnutím písemně, nebo e-mailem předsedovi sdružení.

3.6           Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Každý člen (včetně předsedy sdružení) má 1 hlas.

3.7           Výkonná rada:

–           rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou v kompetenci valné hromady

–           rozhoduje o přijetí členů sdružení

–           připravuje jednání valné hromady

–           kontroluje činnost předsedy sdružení

3.8           Členství ve výkonné radě zaniká:

–           uplynutím funkčního období

–           doručením písemného oznámení člena výkonné rady o odstoupení z funkce

–           rozhodnutím valné hromady o jeho odvolání

–           zánikem členství ve sdružení

 

4.              Předseda sdružení

4.1           Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, oprávněným jednat jménem sdružení navenek, a to bez omezení ve všech věcech.

4.2           Předseda sdružení je vázán pokyny valné hromady i pokyny výkonné rady, nejsou-li v rozporu s pokyny valné hromady.

4.3           Předsedou sdružení může být pouze člen sdružení.

4.4           Funkční období předsedy sdružení činí 2 roky.

4.5           Funkce předsedy sdružení zaniká:

–           uplynutím funkčního období

–           doručením písemného oznámení předsedy sdružení o odstoupení z funkce

–           rozhodnutím valné hromady o jeho odvolání

–           zánikem členství ve sdružení

 

5.              Odborná komise

5.1           Sdružení může zřídit odborné komise.

5.2           Odborná komise je poradním orgánem sdružení a jeho orgánů.

5.3           Odborné komise jmenuje a odvolává výkonná rada. Počet členů odborné komise není omezen. Člen odborné komise nemusí být členem sdružení.

5.4           Členové odborné komise mají právo účastnit se valné hromady sdružení, vystupovat na ní, vyjadřovat se k jejímu programu a k návrhům rozhodnutí. Nemají však právo na valné hromadě hlasovat, nejsou-li sami členy sdružení. Členové odborné komise mohou být přizváni na zasedání výkonné rady.

 

6.              Členství ve sdružení, práva a povinnosti členů

6.1           Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.

6.2           O členství ve sdružení rozhoduje výkonná rada na základě přihlášky zájemce. Své rozhodnutí vyznačí výkonná rada na přihlášce s uvedením data rozhodnutí, k němuž vzniká členství ve sdružení.

6.3           Výkonná rada je povinna vést písemný seznam členů sdružení.

6.4           Členství ve sdružení zaniká:

–           doručením písemného oznámení člena o jeho vystoupení ze sdružení

–           rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena ze sdružení

–           úmrtím nebo zánikem člena

6.5           Důvodem vyloučení člena ze sdružení může být pouze hrubé nebo opakované porušení stanov sdružení, nebo jednání vůči sdružení, jeho členovi nebo členům, které je v hrubém rozporu s dobrými mravy. Člen sdružení má právo, aby byl o důvodech navrhovaného vyloučení předem písemně vyrozuměn, právo se k nim vyjádřit a nabídnout důkazy na svou obranu, jakož i právo osobně vystoupit na valné hromadě před tím, než bude o vyloučení rozhodovat.

 6.6           Člen sdružení má právo:

 –           účastnit se činnosti sdružení

 –           účastnit se zasedání valné hromady, hlasovat na něm

 –           být volen do orgánů sdružení

 –           být předsedou sdružení a výkonnou radou informován o všech záležitostech sdružení

 –           nahlížet do všech dokladů sdružení a kontrolovat v nich obsažené údaje

 6.7           Člen má povinnost:

 –           dodržovat stanovy sdružení

 –           platit sdružení členské příspěvky podle rozhodnutí valné hromady

 

7.              Zásady hospodaření

 7.1           Sdružení se zaměřuje především na neziskové aktivity. Základní příjmy sdružení tvoří zejména dary, dotace, členské příspěvky, výnos z majetku sdružení a příjmy z činnosti družení.

 7.2           Hospodaření sdružení a účtování o jeho příjmech a výdajích se řídí platnými právními předpisy České republiky.

 7.3           Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada sdružení, která jednou ročně předkládá valné hromadě zprávu o majetku a hospodaření sdružení.

 7.4           Kontrolu hospodaření vykonává valná hromada.

 

8.              Přechodná ustanovení

8.1           Členy sdružení se automaticky stávají všichni členové přípravného výboru, kteří podali návrh na registraci sdružení. Odst. 6.2 stanov se neuplatní.

8.2           Prvním předsedou sdružení se stává:

 

                                      PaedDr. Lenka Dohnalová, nar. 18. 3. 1963

 

8.3           Prvními členy výkonné rady sdružení se kromě předsedy sdružení stávají:

           Stanislav Zajíček, nar. 26. 2. 1962

           Lenka Dohnalová, nar. 18. 3. 1963

           Dagmar Benovičová, nar. 17. 5. 1971

           Pavel  Bartoš,  nar. 6. 1. 1978

           Martina Bičová, nar. 26. 3. 1959

 

8.4           Ustanovení stanov o volbě členů orgánů se pro první členy orgánů podle odst. 8.2 a 8.3 neuplatní.

8.5           Funkční období prvního předsedy sdružení podle odst. 8.2 a prvních členů výkonné rady podle odst. 8.3 činí 2 roky ode dne vzniku sdružení.

8.6           Svůj souhlas s členstvím ve sdružení, resp. s funkcí v orgánech sdružení vyjadřují dotčení členové přípravného výboru svým podpisem žádosti o registraci.

 

***